Kies uw merk

Privacyverklaring Mobiel Tablet Reparatie

Mobiel Tablet Reparatie, gevestigd te Gendringen, is verwerker van en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mobiel Tablet Reparatie

Industrieweg 29

7081 AD  Gendringen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobiel Tablet Reparatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam*
 • Geslacht
 • Geboortedatum*
 • Geboorteplaats*
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer*
 • IMEI-nummer van je telefoon*
 • e-mailadres*
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Documentnummer van ID bewijs

* Deze gegevens bewaren wij. Voor de termijn hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, zie onder.

 • Voor- en achternaam*          7 jaar                                     dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • Geboortedatum*                   2 jaar                                     voor marketing analyses
 • Geboorteplaats*                    2 jaar                                     voor marketing analyses
 • Adresgegevens*                     3 jaar                                     voor garantiedoeleinden en voor commerciële doeleinden
 • Telefoonnummer*                 7 jaar                                     dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • IMEI- nummer*                      7 jaar                                     dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • E-mailadres*                           3 jaar                                     voor commerciële doeleinden

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u de MobielTabletReparatie-site gebruikt

Wij gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (web analytics) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u de Mobiel Tablet Reparatie site gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Met welk doel en op basis van welk grondslag wij persoonsgegevens verwerken na uitdrukkelijk verkregen toestemming.

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te bellen, appen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het gehoor geven aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mobiel Tablet Reparatie verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken of bewerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mobiel Tablet Reparatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobiel Tablet Reparatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mobiel Tablet Reparatie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@mobieltabletreparatie.nl, of aangeven in een winkel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 72 uur, op jouw verzoek . Mobiel Tablet Reparatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobiel Tablet Reparatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze winkel of via administratie@mobieltabletreparatie.nl